Regulamin serwisu

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego www.streetdeal.pl przez firmę MIRIT – Mateusz Garbarczyk

§ 1. PRZEDMIOT REGULACJI

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Mirit - Mateusz Garbarczyk, 63-300 Pleszew, ul. Marszewska 18, NIP: 6080112358, Regon 367448443.

§ 2. DEFINICJE

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • 1. serwisie WWW.STREETDEAL.PL lub portalu – należy przez to rozumieć serwis internetowy WWW.STREETDEAL.pl będący platformą transakcyjną służącą do przeprowadzenia sesji rady powiatu, rady miasta, rady gminy, zarządu, stowarzyszenia, narad oraz wszelkiego rodzaju innych spotkań podczas których istnieje możliwość przeprowadzania głosowania live online oraz dokonywania archiwizacji danych oraz generowania raportów w formacie pdf,
 • 2. usługodawcy lub MIRIT - należy przez to rozumieć firmę MIRIT - Mateusz Garbarczyk, 63-300 Pleszew, ul. Marszewska 18, NIP: 6080112358, Regon 367448443,
 • 3. administratorze - należy przez to rozumieć administratora serwisu WWW.STREETDEAL.PL, którym jest MIRIT,
 • 4. usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła pakiet usług za pomocą serwisu WWW.STREETDEAL.PL,
 • 5. osobie odwiedzającej – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z serwisu WWW.STREETDEAL.PL w celu zaczerpnięcia informacji na temat oferowanych usług,
 • 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę za pomocą serwisu WWW.STREETDEAL.PL,
 • 7. użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zaproszoną przez usługobiorcę za pomocą konta prowadzącego, założonego przez osobę działającą w imieniu usługobiorcy i odpowiedzialną za planowanie sesji, narad lub innego rodzaju spotkań online,
 • 8. koncie prowadzącego – należy przez to rozumieć konto główne założone przez osobę działającą w imieniu usługobiorcy, służące do zapraszania użytkowników w celu dalszego informowania ich o utworzonych przez siebie sesjach, naradach, spotkaniach online,
 • 9. prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez usługobiorcę do prowadzenia sesji, narady lub innego rodzaju spotkania online,
 • 10. cookies – należy przez to rozumieć informacje zapisywane w pliku tekstowym przez serwer na komputerze usługobiorcy, użytkownika lub osoby odwiedzającej serwis WWW.STREETDEAL.PL, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • 11. świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonywanie za pośrednictwem serwisu WWW.STREETDEAL.PL usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późniejszymi zmianami).

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu WWW.STREETDEAL.PL w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 • 2. Każdy odwiedzający serwis WWW.STREETDEAL.PL, który zamierza skorzystać z usług oferowanych w serwisie, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu, jak również do przestrzegania jego postanowień.
 • 3. Uprawnionymi do skorzystania z oferty zamieszczonej w serwisie WWW.STREETDEAL.PL są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Chcący skorzystać z oferty serwisu WWW.STREETDEAL.PL oświadcza, że:
  1) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz
  2) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • 4. Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu WWW.STREETDEAL.PL świadczone są przez firmę MIRIT - Mateusz Garbarczyk, 63-300 Pleszew, ul. Marszewska 18.
 • 5. Właścicielem praw do domeny internetowej WWW.STREETDEAL.pl oraz administratorem serwisu WWW.STREETDEAL.PL jest MIRIT, który świadczy usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie WWW.STREETDEAL.PL
 • 6. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem serwisu WWW.STREETDEAL.PL przez usługobiorcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy na piśmie. Integralną część umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Umowa ta rozwiązuje się automatycznie wraz z chwilą niewykupienia przez usługobiorcę subskrypcji na kolejny okres.
 • 7. W przypadku automatycznego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 7, usługobiorca posiada prawo dostępu do utworzonego wcześniej archiwum sesji, narad lub innego rodzaju spotkań.
 • 8. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie, a sądami właściwymi – sądy powszechne w Polsce.

§ 4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Usługodawca, za pomocą serwisu WWW.STREETDEAL.PL, świadczy drogą elektroniczną na rzecz usługobiorcy usługi polegające na:

 • 1. możliwości rejestracji usługobiorcy poprzez podanie wymaganych danych podczas rejestracji konta,
 • 2. możliwości zapraszania użytkowników (np. radnych, członków zarządu, przedstawicieli, klientów, znajomych) do konta prowadzącego, w celu dalszego korzystania z funkcji portalu,
 • 3. możliwości przeprowadzenia sesji rady powiatu, rady miasta, rady gminy, zarządu, stowarzyszenia, narad oraz wszelkiego rodzaju innych spotkań,
 • 4. możliwości przeprowadzania głosowania jawnego z modułem głosowania LIVE online (w trybie rzeczywistym) oraz dokonywania archiwizacji danych i generowania raportów w formacie pdf,
 • 5. możliwości dodawania uchwał, pytań, omówień w trakcie trwającej sesji, narady lub innego rodzaju spotkania,
 • 6. możliwości wysyłania wiadomości do wcześniej dodanych do konta prowadzącego użytkowników, w celu informowania ich o nadchodzących sesjach, naradach lub innego rodzaju spotkaniach, jak i przypominaniu o ich odbyciu się,
 • 7. możliwości wysyłania i otrzymywania wiadomości e-mail z informacją na temat swojego konta, nadchodzących sesjach, naradach lub innego rodzaju spotkaniach oraz wiadomości mających na celu potwierdzenie obecność podczas nadchodzącej sesji, naradzie lub innego rodzaju spotkania,
 • 8. możliwość generowania plików w formacie pdf w oparciu o odbyte sesje, narady lub innego rodzaju spotkania, zawierające dane zbiorcze i szczegółowe oraz wyniki przeprowadzonych głosowań,
 • 9. możliwości archiwizacji wyników spotkań oraz danych użytkowników biorących udział w głosowaniach jawnych oraz możliwości udostępniania ich do wglądu publicznego,
 • 10. możliwości udzielania głosu użytkownikom sesji, narady lub innego rodzaju spotkania przez prowadzącego oraz możliwości zgłaszania przez użytkowników do prowadzącego prośby o udzielenie głosu.

§ 5. CZYNNOŚCI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AKTYWACJI WYKUPIONEGO PAKIETU

 • 1. W celu utworzenia konta w serwisie WWW.STREETDEAL.PL, usługobiorca podaje wymagane dane aby system mógł utworzyć konto prowadzącego w portalu.
 • 2. Po założeniu konta prowadzącego oraz aktywowaniu go drogą mailową, w celu dalszej procedury zakupu, usługobiorca musi uzupełnić dane konieczne do wygenerowania faktury za zakup wybranego pakietu.
 • 3. Po uzupełnieniu danych usługobiorca może wybrać pakiet, którym jest zainteresowany oraz okres na jaki chce wykupić subskrypcję, a następnie po zaakceptowaniu regulaminu może opłacić zamówienie.
 • 4. Płatności mogą być realizowane wyłącznie drogą elektroniczną.
 • 5. Usługobiorca po opłaceniu zamówienia drogą elektroniczną, w portalu w dziale „Płatności”, a następnie „Faktury”, znajdzie fakturę, która zostanie wygenerowana automatycznie przez portal po poprawnie zrealizowanej płatności.
 • 6. Szczegółowe opisy pakietów oraz ich zawartość można znaleźć na stronie głównej serwisu WWW.STREETDEAL.PL w dziale „Cennik”.
 • 7. Administrator serwisu WWW.STREETDEAL.PL nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza kwotą abonamentową wybraną podczas zakupu wybranego pakietu usług.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA ORAZ REZYGNACJI Z SUBSKRYBCJI

 • 1. Usługobiorcy, który zakupił dostęp do portalu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni pod warunkiem nieprzeprowadzenia żadnej sesji, narady lub innego rodzaju spotkania online.
 • 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy przysługuje zwrot kwoty jaką przelał na konto usługodawcy.
 • 3. Usługobiorca może zrezygnować z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu WWW.STREETDEAL.PL dopiero po wygaśnięciu opłaconego abonamentu tj. nie wcześniej niż dzień po dacie, do której pakiet został wykupiony w przypadku upłynięcia 14 dni od zakupu dostępu do portalu lub gdy nie minęło jeszcze 14 dni od zakupu dostępu do portalu lecz usługobiorca przeprowadził co najmniej jedną sesję, naradę lub innego rodzaju spotkanie online.

§ 7. REKLAMACJE

 • 1. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu WWW.STREETDEAL.PL w następujących formach:
  1) telefonicznie pod numerem 575 730 760,
  2) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sesjo.pl,
 • 2. Zgłaszając reklamację należy podać następujące dane: oznaczenie usługobiorcy (nazwa jednostki, imię i nazwisko, adres, nr NIP) wraz z opisem problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.
 • 3. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych od administratora serwisu WWW.STREETDEAL.PL reklamacja nie może być rozpatrzona w terminie 30 dni, usługobiorca składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji
 • 4. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji (przekazanych danych osobowych) lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§ 8. DANE OSOBOWE

 • 1. W ramach założenia konta w serwisie WWW.STREETDEAL.PL, usługobiorca, w celu korzystania z funkcji portalu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez siebie danych osobowych, w związku z korzystaniem z funkcji portalu.
 • 2. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, jest MIRIT.
 • 3. Administrator serwisu WWW.STREETDEAL.PL przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), na podstawie zawartej z usługobiorcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa i w niezbędnym zakresie, służącym realizacji celów serwisu WWW.STREETDEAL.PL.
 • 4. Przekazanie danych osobowych przez usługobiorcę ma charakter dobrowolny. Usługobiorca ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania poprzez kontakt z administratorem portalu.
 • 5. Po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną, administrator portalu, za zgodą usługobiorcy, może przetwarzać dane niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz preferencji potencjalnych klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę.
 • 6. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i przekazywanie jego danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych.
 • 7. Administrator oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę danych nieprawdziwych, niekompletnych, niedokładnych, wprowadzających w błąd, jak również treści bezprawnych. Administrator nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych, niekompletnych, niedokładnych i wprowadzających w błąd danych, jak również za skutki niewłaściwego wypełnienia deklaracji oraz formularzy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie danych o charakterze bezprawnym.
 • 2. Administrator serwisu WWW.STREETDEAL.PL nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 • 3. Administrator serwisu WWW.STREETDEAL.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu z przyczyn niezależnych od administratora.
 • 4. W przypadku podjęcia przez usługobiorcę działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, administrator serwisu WWW.STREETDEAL.PL powiadomi usługobiorcę o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 • 5. Administrator serwisu WWW.STREETDEAL.PL zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 • 6. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane poprzez ich zamieszczenie w serwisie internetowym WWW.STREETDEAL.PL. Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie WWW.STREETDEAL.PL.
 • 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2020 r.